Make Smart Pay Decisions

By Using a Powerful Compensation Solution

Increase Modeling

Bonus Modeling

Survey Analysis

Pay Structures

Analytics

Casper Compensation Insights

בשוק העבודה התחרותי הנהלות נדרשות לקבל החלטות אסטרטגיות לגבי תגמול עובדים במטרה להצליח לגייס ולשמר את ה-Top Talent
Casper מאפשר לארגונים גלובלים לעצב את תכניות התגמול באמצעות יכולות תכנון וניתוח דינמיות המייצרות להנהלה את המידע הנדרש לקבלת החלטות.
עם Casper ניתן לספק להנהלות מידע מדויק ולהשוות אלטרנטיבות ותרחישים ברמת הארגון , יחידות עסקיות, מדינות ואזורים ולהגדיר מדיניות תגמול תחרותית בהלימה לצרכי הארגון וליכולות הפיננסיות.

Salary Increase Modeling

 • תמיכה בקבלת החלטות לגבי קידום שכר בהתאם לאסטרטגיית התגמול
 • הגדרת תרחישים לקידום שכר כתלות בקטגורית עובדים ובאחוזון מטרה להשוואה בסקר השכר
 • לכל תרחיש – הצגת תקציב נדרש אחוז קידום שכר ו- Comp Ratio
 • קבלת החלטות מושכלות לגבי משמעות הוויתורים הנדרשים כדי להתכנס לתקציב

Bonus Modeling

 • תמיכה בקבלת החלטות לגבי גובה הבונוס בהתאם לאסטרטגיית התגמול
 • הגדרת תרחישים לגובה הבונוס הנדרש כתלות בקטגורית עובדים ובאחוזון המטרה להשוואה בסקר השכר
 • תמיכה בתכנון לפי Total Cash או Target Total Cash
 • לכל תרחיש הצגת תקציב נדרש ואחוז הבונוס לקטגוריות העובדים
 • קבלת החלטות מושכלת לגבי משמעות הוויתורים הנדרשים כדי להתכנס לתקציב

Survey Analysis

 • ניתוח תוצאות סקר שכר ברמת הארגון, היחידה העסקית, מדינה ואזור
 • תמיכה בכל סקרי השכר
 • זיהוי תפקידים עם שכר נמוך או גבוה מהשוק
 • זיהוי מצבים בעייתיים מבחינת שימור Talent
 • הצגת תוצאות סקר השכר בהתאם לשם תפקיד בארגון
 • הצגת תוצאות סקר השכר לפי דרגות

Pay Structures

 • הגדרת טווחי שכר ע"י שימוש במתודולוגיות מקובלות
 • הצגת נתונים תומכי החלטה למשתמש בהתבסס על ניתוח שכר פנימי ועל תוצאות סקרי השכר
 • הצגת מספר חריגים ועלות תיקון החריגות
 • הצגת טווחי השכר בדו"חות וגרפים

Analytics

 • ניתוח והצגה של נתוני התגמול בארגון
 • הצגת ניתוחים לבחינת הוגנות פנימית
 • ניתוח שכר והתפלגות של עובדים המרוויחים שכר גבוה/ נמוך
 • ניתוח התפלגות עובדים לפי שכר ודרגות
 • הצגה השוואתית של עלות התגמול לפי חתכים גיאוגרפיים או עסקיים