לקבלת פרטים נוספים

עיצוב טווחי שכר

טווחי שכר מבטאים את מדיניות החברה בהקשר לגובה השכר לתפקידים השונים ומאפשרים לאנשי משאבי אנוש בארגון להתנהל בהתאם לקווים המנחים כפי שהוגדרו באמצעות טווחי השכר.

טווחי השכר נקבעים בדרך כלל בהתאם לתחרות בשוק תוך התחשבות בשיקולים של הוגנות פנימית בארגון.

באמצעות ניתוח ובקרת טווחי שכר הארגון יכול לבקר את עצמו ולזהות מקרים חריגים – עובדים ששכרם מעל המקסימום או עובדים עם שכר מתחת למינימום ולהחליט לגבי אופן הטיפול בחריגים אלו

ישנן מתודולוגיות שונות לקביעת טווחי השכר לתפקיד ולדרגה וכן מדדים מאפיינים בעיצוב מבנה השכר כגון:

Midpoint Progression – הפער באחוזים בין החציונים של שתי דרגות עוקבות
Range Spread – מפתח הדרגה, הפער באחוזים בין השכר המקסימלי לשכר המינימלי בדרגה
Range Penetration – מידת ה"חדירה" של עובד או תפקיד לטווח השכר בדרגה